THỐNG KÊ TRUY CẬP
TRANG CHỦ > Tin Tức > Bản tin SINVESCO

Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông ngày 19/09/2013

Ngày 19/09/2013, Đại hội đồng Cổ đông Công ty đã thống nhất ban hành Nghị quyết số 20/NQ-ĐHĐCĐ. Theo đó, Đại hội đã:

- Thông qua báo cáo về tình hình SXKD các năm 2011, 2012, 2013 và định hướng mục tiêu phát triển Công ty đến năm 2015.

- Đồi tên Công ty.

- Thông qua báo cáo của HĐQT về đánh giá thực trạng công tác quản lý, chỉ đạo điều hành nhiệm kỳ 2009-2013.

- Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động và báo cáo kiểm tra tài chính của Công ty trong hai năm 2011-2012 và 6 tháng đầu năm 2013.

- Thông qua việc bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2014-2018.

Bản quyền thuộc về Công ty CP Xây dựng Phát triển Sài Gòn
Địa chỉ: 1232 Võ Văn Kiệt, Phường 10, Quận 5, TP.HCM
Điện thoại: (08) 38 553 103 – 38 553 203 Fax: (08) 38 553 093
Email: info@sinvesco.vn hoặc sinvesco@vnn.vn